วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู

การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู

การขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูอย่างน้อยน่าจะมีการทดสอบความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ ที่ใช้อยู่จำนวน 100 ข้อ ส่วนจะตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ยังไม่ได้แจ้ง ดังนั้น คุณครูน่าจะเตรียมความรู้เรื่องหลักสูตรฯวิชาที่สอนอยู่ เรื่องหลักสูตรฯวิชาที่สอน(อาจจะเป็น มาตรฐานหลักสูตรฯ มาตรฐานช่วงชั้น หรือตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรใหม่ สาระการเรียนรู้ ฯลฯ)เทคนิคการสอน สื่อการสอน การวัดประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง ผมมีความคิดเห็นว่าน่าจะเตรียมดังกล่าวไว้ ถ้าได้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมอีก จะแจ้งให้ทราบต่อไป อย่าลืม การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู เราต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนวันใบประกอบวิชาชีพเดิมหมดอายุ 180 วันครับ

กรณีที่ใบประกอบวิชาชีพครูหมดอายุ ขอให้ไปติดต่อที่ คุรุสภา(สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) จะเป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับผู้ยื่นคำร้องขอครับ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-2804331 , 02-2804334-9

ไม่มีความคิดเห็น: